Oporavak u sportu

Oporavak u sportu
Pojam oporavka u sportu podrazumeva period od završetka rada do uspostavljanja funkcije organizma na približnom ili u nivou stanja mirovanja.

U fazi odmora, pod uticajem oksidativnih aktivnosti i promena metabolizma, postepeno nestaju uzroci pojave zamora koji je izazvan fizičkim radom – treningom. Brzina oporavka će, pre svega, zavisiti od vrste napora, intenziteta, obima rada, ali od mnogobrojnih drugih faktora.

U odnosu na proteklo vreme od momenta završetka rada – treninga, oporavak može da bude kratkotrajni i digotrajni, zavisi od zamora, od iskustva sportista, od pola… Faktori koji utiču na oporavak su:

Somatski faktori :
pol – sportiskinje su sklonije sporijem oporavku prema sportskoj praksi, ali mnogobrojna istraživanja navode da se žene brže oporavljaju u odnosu na sportiste.
uzrast – s obzirom na to da se u sportu praktikuje rana selekcija i da se sve više mladih sportista uključuje u proces treninga sa velikim opterećenjima, potrebno je da se obrati posebna pažnja na sve oblike oporavka koji određuju regenerativne procese; proces oporavka je uvek individualan u svim uzrasnim kategorijama i zavisi od vrste aktivnosti, nivoa opterećenja, stepena i trajanja zamora.
zdravstveni status – zdravi sportisti mogu da podnesu velika trenažna opterećenja, dok se sportisti sa zdravstvenim tegobama brže zamaraju i potrebno im je znatno više vremena za oporavak.

Mišićni faktori:
vrsta mišićnih vlakana – npr. brza mišićna vlakna, usled energetskih izvora koje koriste za rad i načina na koji se kontrahuju, brže se zamaraju u odnosu na sporokontrahujuća vlakna; mišićna oštećenja.

Faktori okoline:
temperatura – trening ili takmičenje na niskim temperaturama nepovoljno utiču na brzinu mišićnih kontrakcija, a samim tim i na oporavak – visoke temperature, takođe, nisu povoljne za trening i takmičenje što za sobom uzrokuje duži oporavak; takmičenja ili treninzi na velikim nadmorskim visinama utiču na dužinu oporavka sportista.

Trenažni faktori:
trajanje pauze između intervala rada; vrsta aktivnost u pauzi između intervala rada – aktivni i pasivni odmor u pauzi; nivo treniranosti sportiste; sportska specijalizacija – sportovi izdržljivosti, maksimalne snage, eksplozivne snage.U praksi se, pored aktivnog i pasivnog odmora koriste, sa ciljem oporavka koriste:
trenažna sredstva – u toku završnih delova treninga (istrčavanje, opuštanje, rastresanje, istezanje), vežbe pokretljivosti, kao trenažno sredstvo sa svrhom oporavka može da se koristi aktivnost drugačijeg tipa nego što je osnovna – različite vrste igara, ali je važno napomenuti da one ne traju dugo; aktivan i pasivan odmor – aktivan oporavak se pokazao kao daleko efikasniji u odnosu na pasivan (Bompa, 2009).

pedagoška – kvalitetna organizacija trenažnog procesa uz pravilno planiranje i programiranje opterećenja i oporavka – optimalno planiranje treninga i odmora, izbor takmičenja tokom sezone prema mogućnostima u mlađim kategorijama, planiranje pojedinačnih treninga u odnosu na stepen zamora, planiranje intervala odmora.

psihološka – autogeni trening, metod progresivne mišićne relaksacije, kontrola disanja putem vežbi, biofeedback.

medicinsko-biološka – ishrana (energetska potrošnja sportista je znatno veća u odnosu na običnog čoveka, pa je, u skladu sa tim, i potreba za izbalansiranom ishranom sa ciljem boljeg oporavka veća i neophodnija; sastav hrane, količina, vreme konzumiranja u odnosu na trening – samo su neki od faktora koji utiču na brzinu oporavka u sportu).

suplementi – dodaci ishrani (podrazumevaju vitamine, minerale, amino kiseline, suplementi za prevenciju i oporavak od povreda, proteine, energetska sredstva.

fizio-terapeutska sredstva (masaža, elektrostimulacija, ultrazvučna terapija, refleksoterapija, krioterapija.Oporavak nakon fizičke aktivnosti je vrlo bitan, kako za profesionalnog sportistu, tako i za rekreativca. U modernom sportu, period između dve sportske aktivnosti je veoma kratak, pa je zato neophodno započeti oporavak odmah nakon završetka napora.

Dobar oporavak – efikasniji rezultati u sportu.